Przedłużamy zabawę do końca marca! Odbierz Głośnik JBL za przyprowadzenie nowych słuchaczy!

Jeśli jesteś już Słuchaczem naszej szkoły albo właśnie planujesz się zapisać, przyprowadź ze sobą nowe osoby! Dla 3 najlepszych, którzy przyprowadzą najwięcej nowych Słuchaczy, przygotowaliśmy upominki w postaci Głośnika JBL GO 2! Promocja trwa do 31.03.2021r.

Głośnik JBL za przyprowadzenie nowych słuchaczy_neptun_post

Regulamin akcji promocyjnej „Głośnik JBL za przyprowadzenie nowych słuchaczy”

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady akcji promocyjnej „Głośnik JBL za przyprowadzenie nowych słuchaczy”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”.

II. 
Organizator

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest DRENIA GD Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, NIP 7252145411 – organ prowadzący Neptun Szkoła dla Dorosłych w Gdańsku, zwany dalej Organizatorem.

III. 
Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

Akcja Promocyjna trwa od 12.02.2021 do 31.03.2021 roku i jest przeprowadzana w siedzibie Organizatora, przy ul. Rajska 4E/14, 80-850 Gdańsk.

IV. Ogólna informacja dotycząca Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna zostanie ogłoszona na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych powiązanych z działalnością Organizatora.

 2. Regulamin Akcji Promocyjnej jest do wglądu na stronie internetowej organizatora: www.neptun.edu.pl

 3. Slogany reklamowe oraz wszelkie treści promocyjne związane z Akcją Promocyjną mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążące dla Organizatora i Uczestników są postanowienia niniejszego regulaminu.

V. Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 1. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zwane dalej Uczestnikami.

 2. Akcja Promocyjna jest skierowana do osób posiadających status Słuchacza szkoły, a także do osób, które złożyły wymagane przy zapisie dokumenty i zawarły umowę na mocy której stają się Słuchaczami szkoły.

 3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej mają za zadanie przyprowadzić jak największą liczbę nowych osób, które w czasie określonym niniejszym Regulaminem dostarczą do sekretariatu szkoły niezbędne dokumenty i podpiszą umowę, na mocy której staną się Słuchaczami szkoły.

 4. W ramach Akcji Promocyjnej Organizator przeznacza 3 Głośniki JBL GO2, które przekaże 3 Słuchaczom z największą ilością przyprowadzonych nowych Słuchaczy.

 5. Na każdą z wyłonionych 3 osób przypada jeden upominek wskazany w pkt. V.4.

 6. Rozstrzygnięcie Akcji Promocyjnej nastąpi 07.04.2021 r.

 7. O rozstrzygnięciu Akcji Promocyjnej Organizator poinformuje osoby zainteresowane.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne skargi lub żądania związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej należy kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.